SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา

พิธีเปิด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์

ผลงานของทีมชาติไทย

  • กกท. อบรม Sports Clinic กีฬามวยปล้ำ
  • ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
  • กกท. จัดประชุมบูรณาการฝ่าย/สำนักเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ กกท. ภาค 5
  • เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ได้สถานที่จัดพิธีเปิด-ปิดที่ศูนย์กีฬาสะพานหิน
  • ผลการประชุมคณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่
  • กกท. เยี่ยมนักกีฬาฮอกกี้หญิง ชุด “อินชอนเกมส์” ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้
  • กกท. อบรม Sports Clinic กีฬามวยปล้ำ
  • ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประวัติของกีฬา

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน

กฎกติกาการแข่งขัน