SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"

ผลงานของทีมชาติไทย

  • กกท. อบรม Sports Clinic กีฬามวยปล้ำ
  • ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
  • กกท. จัดประชุมบูรณาการฝ่าย/สำนักเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ กกท. ภาค 5
  • เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ได้สถานที่จัดพิธีเปิด-ปิดที่ศูนย์กีฬาสะพานหิน
  • ผลการประชุมคณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่
  • กกท. เยี่ยมนักกีฬาฮอกกี้หญิง ชุด “อินชอนเกมส์” ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้
  • กกท. อบรม Sports Clinic กีฬามวยปล้ำ
  • ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประวัติของกีฬา

"กีฬาแห่งชาติ" ได้วิวัฒนาการมาจากกีฬาเขต ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507 โดยการแข่งขันกีฬาเขตได้ริเริ่มขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาออกไปให้ทั่วราชอาณาจักรด้วยการจัดการแข่งขันระหว่างจังหวัดภายในภาคต่าง ๆ ของประเทศขึ้นพร้อมกัน แต่โดยที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม 2509

กฎกติกาการแข่งขัน